Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Event
140
0
2
CoMay
98
1527406869
3
JackDaniels
98
1462463377
4
MasTerVu
98
1437528433
5
ConGa
98
1399138489
6
NPC
94
8801
7
Jakiro
93
737761500
8
TraMy
93
640212177
9
Invoker
93
470323459
10
CupC5
93
372459346
11
CupC4
93
323384642
12
CupC1
93
283346032
13
CupC3
93
119597345
14
_WaShingTon_
93
91439931
15
CupC2
92
818500588
16
OK
92
249661159
17
Trump
92
232100849
18
ThieuSoai
92
136399326
19
ThaoLinh
92
113588972
20
ThaoLinh4
92
72173014